Meniny na web

Stanovy občianskeho združenia Zväz policajtov vo výslužbe

 

Článok 1

Názov a sídlo

 

(1) Zväz policajtov vo výslužbe

(2) Sídlom Zväzu policajtov vo výslužbe je mesto Sečovce, ul. Sedlárska č. 731/6, PSČ 078 01, okres Trebišov

 

Článok 2

Právne postavenie

 

(1) Združenie je nepolitické, dobrovoľné,  záujmové  občianske združenie bývalých príslušníkov policajno -bezpečnostných       služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov poberateľmi výsluhového, invalidného,  alebo starobného dôchodku a ich sympatizantov ak to nie je ustanovené inak,

(2) Združenie   je   právnickou   osobou,   ktoré   má   spôsobilosť  konať vlastným menom a nadobúdať vlastným menom práva a povinnosti.

 

Článok 3

Ciele a činnosť

 

(1) Cieľom činnosti združenia je:

a) združovanie občanov – bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb bez rozdielu hodnosti, pohlavia, rasy, farby pleti , jazyka a náboženstva s cieľom vytvoriť spolupatričnosť  a súdržnosť s príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe,

b) združovanie občanov sympatizujúcich s príslušníkmi policajno- bezpečnostných služieb bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti , jazyka a náboženstva s cieľom vytvoriť vzájomnú spolupatričnosť a súdržnosť pri podporovaní celospoločenskej úcty k zákonom a k verejnému poriadku,

c) združovanie občianskych združení združujúcich bývalých príslušníkov   policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných zákonov   poberateľmi výsluhového alebo starobného dôchodku a ich   sympatizantov,

d) rozširovanie, prehlbovanie a upevňovanie spoločenského postavenia a uznania policajtov vo výslužbe ako i v služobnom pomere,

e) podporovanie rozvoja kultúrnych, spoločenských a medziľudských vzťahov,

f)  podporovanie výmeny profesionálnych skúseností, rozširovania všeobecných vedomosti a vzájomnej pomoci,

g) zjednocovanie a obhajovanie zákonných záujmov svojich členov vo vzťahu k štátnej a verejnej správe.

(2) Združenie na dosiahnutie svojich cieľov sa zaväzuje:

a) podporovať osobné stretnutia prostredníctvom posedení s funkcionármi a príslušníkmi policajno-bezpečnostných služieb, s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy a s predstaviteľmi obdobných občianskych združení,

b) podporovať a upevňovať vo svojom okolí úctu k zákonom a k verejnému poriadku,

c) zlepšovať vzťahy medzi políciou a obyvateľstvom,

d) zvyšovať sociálne a kultúrne aktivity a podporovať výmenu profesionálnych skúseností,

e) spolupracovať s Odborovým zväzom polície SR,

f)  uzatvárať zmluvy o súčinnosti  s inými združeniami na dosiahnutie spoločného cieľa. Zmluvy uzatvárať písomnou formou.

g) podporovať preventívno-výchovné aktivity polície,

h) zapájať sa do organizovania spolupráce širokej verejnosti s políciou,

i) formovať právne vedomie mládeže, jej plnohodnotný všestranný rozvoj a pozitívne vplývať na realizovanie spolupráce polície s mladou generáciou,

j) realizovať preventívno-výchovné činnosti na školách v oblasti bezpečnosti cestnej premávky,

k) realizovať  preventívno-výchovné a osvetové činnosti na školách v oblasti drogovej trestnej činnosti,

l)  realizovať preventívno-výchovné činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi a inými mimoriadnymi udalosťami,

m) realizovať preventívno-výchovné a osvetové činnosti v boji proti obchodovaniu s ľuďmi,

n) organizovať a zúčastňovať sa pietnych a spomienkových akcií pri príležitosti osláv oslobodenia Slovenskej republiky, osláv Slovenského národného povstania a osláv víťazstva nad fašizmom.

 

Článok 4

Členstvo a jeho formy

 

(1) Členstvo v združení je založené na dobrovoľnosti.

(2) Forma členstva môže byť: člen, čestný člen, člen sympatizant.

(3) Členom môže byť bývalý príslušník policajno-bezpečnostných služieb poberajúci výsluhový, invalidný, alebo starobný dôchodok, ktorý sa stotožňuje so stanovami a cieľmi združenia spĺňajúc tieto podmienky:

a) je plne spôsobilý pre právne úkony,

b) je bezúhonný v zmysle, že nebol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin,

(4) Čestným členom môže  byť fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje so stanovami a cieľmi združenia, významne  sa zaslúžila o realizáciu poslania a cieľov združenia a:

a) je členom predsedníctva združenia príslušníkov bezpečnostných, vojenských, alebo záchranných služieb poberajúcich výsluhový, invalidný, alebo starobný dôchodok, alebo

b) je významnou osobou v štátnej alebo vo verejnej správe, alebo

c) je významnou celospoločensky uznávanou osobnosťou,

d) je plne spôsobila na právne úkony,

e) je bezúhonná v zmysle, že nebola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin,

(5) Členom sympatizantom môže  byť fyzická osoba, ktorá sa stotožňuje so stanovami a cieľmi združenia, aktívne   spolupracuje so Zväzom policajtov vo výslužbe v presadzovaní cieľov jeho činností a:

a) je plne spôsobila na právne úkony,

b) je bezúhonná v zmysle, že nebola právoplatne odsúdená pre úmyselný trestný čin,

(6) Žiadosť o prijatie za člena združenia a za člena sympatizanta podáva žiadateľ písomne predsedovi združenia. O prijatí rozhoduje predseda združenia rešpektujúc princípy zakotvené v stanovách združenia.

(7) O prijatí za „Čestného člena“ rozhoduje predsedníctvo združenia na návrh člena predsedníctva.

(8) Členstvo v združení zaniká:

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena, čestného člena a člena sympatizanta o vystúpení zo združenia   predsedovi združenia, pričom sa členské príspevky nevracajú,

b) ak člen, čestný člen a člen sympatizant zomrel alebo ak bol vyhlásený za mŕtveho,

c) ak člen, čestný člen a člen sympatizant bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

d) ak členský príspevok nebol zaplatený do 31.3. kalendárneho roka, pokiaľ o tom nerozhodne predsedníctvo združenia inak,

e) vylúčením, o ktorom rozhoduje predsedníctvo združenia hlasovaním. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia do 15 dní od doručenia rozhodnutia o vylúčen

(9) K  vylúčeniu   člena,   čestného   člena   a   člena   sympatizanta   zo združenia môže dôjsť, ak:

a) poškodí vážnosť združenia, previní sa proti stanovám alebo bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

b) jeho vylúčenie je nutné v záujme celého združenia,

c) ak po prijatí dodatočne vyšli najavo okolnosti, ktoré by už pri prijímaní mali za následok odmietnutie jeho žiadosti o prijatie.

 

Článok 5

Práva a povinnosti člena, čestného člena a člena sympatizanta

 

(1) Práva člena:

a) zúčastňovať sa na akciách organizovaných združením,

b) voliť a byť volený do orgánov združenia,

c) obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

(2) Práva čestného člena a člena sympatizanta:

a) zúčastňovať sa na spoločenských akciách organizovaných združením,

(3) Povinnosti člena, čestného člena a člena sympatizanta:

a) dodržiavať stanovy združenia,

b) platiť členské príspevky pokiaľ nie sú od tejto povinností oslobodení,

c) pomáhať pri plnení cieľov združenia

d) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

(4) Členský   preukaz   je   majetkom  združenia   v  hodnote   100,- Eur(slovom: jednosto eura). Člen, čestný člen a člen sympatizant združenia po ukončení členstva je povinný členský preukaz vrátiť predsedníctvu združenia do 30 dní od ukončenia členstva.

 

Článok 6

Orgány združenia

 

(1) Orgány združenia sú :

a) valné zhromaždenie,

b) predsedníctvo,

c) kontrolná komisia,

(2) Členstvo v orgánoch združenia je čestné, bez nároku na odmenu. Za výkon funkcie môže byť valným zhromaždením priznaná odmena a náhrada hotových výdavkov.

 

Článok 7

Valné zhromaždenie

 

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, ktorý tvoria všetci jeho členovia.

(2) Valné zhromaždenie :

a) rozhoduje o zásadných otázkach združenia,

b) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

c)  volí a odvoláva predsedu a podpredsedov združenia, pokladníka určí predseda združenia

d) volí a odvoláva vedúceho a členov kontrolnej komisie združenia,

e) schvaľuje plán činnosti a výročnú správu združenia,

f)  schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia,

g) schvaľuje správu kontrolnej komisie,

h) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

i)  rozhoduje o výške členského príspevku,

j)  schvaľuje volebný poriadok a rokovací poriadok

(3)Rokovanie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo združenia podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka, alebo ak o to požiada najmenej 2/3 členov združenia, kontrolná komisia, alebo oprávnený štátny orgán.

(4) O každom rokovaní valného zhromaždenia zapisovateľ vyhotoví písomný zápis, ktorý podpisuje predseda združenia, zapisovateľ a overovateľ. Súčasťou zápisu je aj prezenčná listina, písomné pripomienky a podnety členov.

(5) Valné zhromaždenie rozhoduje o prijatých opatreniach formou uznesenia. Na prijatie uznesenia valného zhromaždenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov združenia.

 

Článok 8

Predsedníctvo

 

(1) Predsedníctvo je kolektívnym výkonným orgánom  združenia, ktoré je za svoju činnosť zodpovedná valnému zhromaždeniu.

(2) Predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.

(3) Predsedníctvo má 6 volených členov,  a to predsedu,  dvoch podpredsedov a troch členov. Ich volebné obdobie je spravidla päťročné.

(4) Po zvolení nového predsedu tento môže odstupujúceho predsedu vymenovať za čestného predsedu bez hlasovacieho práva v predsedníctve.

(5) Predsedníctvo združenia :

a) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

b) schádza sa podľa potreby, najmenej však dva krát ročne,

c)  zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,

d)  vypracováva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

e)  rozhoduje o prijatí a vylúčení  riadneho člena, čestného člena a člena sympatizanta zo združenia,

f)   rozhoduje o oslobodení od platenia členských poplatkov,

g)  rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré nepatria do právomoci valného zhromaždenia a schvaľuje dokumenty združenia upravujúce vnútornú činnosť združenia.

(6) Predsedníctvo združenia sa k svojmu rokovaniu schádza podľa potreby, spravidla dva krát do roka. Rokovanie riadi predseda alebo poverený podpredseda alebo poverený člen združenia. Pri svojich rokovaniach sa riadi rokovacím poriadkom združenia.

(7) O každom rokovaní a o prijatých rozhodnutiach sa vyhotovuje zápis. Jeho prílohami sú prezenčná listina a písomné pripomienky členov predsedníctva.

(8) Predsedníctvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná najmenej polovica jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje ako kolektívny orgán hlasovaním formou uznesenia, pričom každý člen predsedníctva má jeden hlas. Na prijatie uznesenia predsedníctvom je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov predsedníctva. Pri rovnosti hlasov platí návrh za ktorý hlasoval predseda.

(9) Mandát člena predsedníctva vzniká jeho zvolením a zaniká uplynutím volebného obdobia, vzdaním sa mandátu, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, odstúpením celého predsedníctva alebo odvolaním predsedníctva na valnom zhromaždení združenia. Vzdanie sa mandátu oznamuje člen predsedníctva písomne predsedovi.

(10) Predsedníctvo je oprávnené kooptovať nového člena do predsedníctva pri zániku mandátu člena. Prijatie schvaľuje valné zhromaždenie. Kooptovať v jednom volebnom období je možné maximálne 1/2 členov. Potom treba nové voľby predsedníctva na valnom zhromaždení.

 

Článok 9

Predseda a podpredsedovia

 

(1) Štatutárnymi zástupcom združenia  je predseda.

(2) Predsedu v jeho dlhodobej neprítomnosti zastupuje ním poverený podpredseda.

(3) Predsedu ako aj členov predsedníctva volí a odvoláva valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov združenia.

(4)   Predseda zvoláva a riadi rokovanie združenia.

 

Článok 10

Kontrolná komisia

 

(1) Kontrolná komisia  je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

(2) Kontrolná komisia je nezávislým orgánom združenia pozostávajúca z vedúceho a dvoch členov, ktorých volí a odvoláva valné zhromaždenie. Schádza sa dvakrát ročne.

(3) Členstvo kontrolnej komisie  nie je zastupiteľné a je nezlučiteľné s členstvom v predsedníctve.

(4) Vedúci kontrolnej komisie má právo zúčastňovať sa na rokovaní predsedníctva s hlasom poradným.

(5) Kontrolná komisia je uznášania schopná ak sú prítomní všetci jej členovia.

(6) Uznesenie kontrolnej komisie je prijaté väčšinou hlasov prítomných členov.

(7) Kontrolná komisia :

a) kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenie na ich odstránenie,

b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia,

c) predkladá valnému zhromaždeniu správu o kontrolnej činnosti.

(8) Rokovanie riadi vedúci komisie alebo ním poverený člen. Pri svojich rokovaniach sa riadi svojim rokovacím poriadkom. O každom rokovaní a o prijatých rozhodnutiach sa vyhotovuje zápis. Jeho prílohami sú prezenčná listina a písomné pripomienky členov komisie.

(9) Volebné obdobie členov kontrolnej komisie je z pravidla päťročné.

 

Článok 11

Členský príspevok.

 

(1) Výška členského  príspevku je ročne 14,-Eur /slovom: štrnásť eura/, s ktorým predsedníctvo združenia hospodári v súlade s cieľmi stanovenými v stanovách združenia a s cieľmi stanovenými valným zhromaždením.

(2) Členský príspevok sa platí ročne do 31. marca kalendárneho roka. Za platenie členských príspevkov sú zodpovední jednotliví členovia združenia .

(3) Členský príspevok sa uhrádza buď priamo na bankový účet združenia, alebo v hotovosti predsedom poverenému členovi združenia.

(4) Nezaplatením príspevku do 31.3. kalendárneho roka členstvo končí v súlade so stanovami združenia,  ak o tom nerozhodne valné zhromaždenie inak.

(5) Členovia od kalendárneho roku v ktorom dosiahli fyzický vek 70 rokov a čestní členovia nie sú povinní platiť členské príspevky.

 

Článok 12

Zásady hospodárenia

 

(1) Základné zásady hospodárenia združenia:

a) hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu valného zhromaždenia, ktorý mu predkladá predsedníctvo združenia,

b) združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom združenia,

c) zdrojmi majetku sú:

-         členské príspevky,

-         dary od fyzických a právnických osôb,

-         dotácie a granty od právnických osôb,

-         výnosy z majetku združenia,

-         prijmi z vykonávania vlastnej hospodárskej činnosti

-         percentuálny podiel dani z príjmov od právnických a fyzických osôb,

d) výnosy z majetku a z vlastnej hospodárskej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa združenia. V  záujme  vytvárania  vlastných  zdrojov  môže združenie  vykonávať  v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.

(2) Združenie v prípade nevyhnutnej potreby zriadi v niektorom peňažnom ústave vlastný prevádzkový účet so všetkými náležitosťami.

(3) S peňažnými prostriedkami je oprávnený disponovať predseda združenia. Zmeny na ostatnom majetku odsúhlasuje členská základňa.

(4) Za hospodárenie a vedenie účtovníctva zodpovedá predsedníctvo.

 

Článok 13

Právna forma združenia

 

Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok 14

Zánik združenia

 

(1) Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s  iným občianskym združením a to na základe rozhodnutia valného zhromaždenia. Pri dobrovoľnom rozpustení valné zhromaždenie vymenuje likvidátora.

(2) Pri zániku združenia dobrovoľným rozpustením vykoná likvidátor  majetkové vyporiadanie, pričom najskôr vyrovná záväzky voči iným  subjektom. S likvidačným zostatkom sa naloží podľa rozhodnutia  valného zhromaždenia.

(3) Zánik združenia oznámi likvidátor do 15 dní od ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok 15

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

(1) Prípravný výbor zvoláva ustanovujúcu schôdzu po registrácií stanov združenia na  Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

(2) Po zvolení predsedníctva odovzdá splnomocnenec prípravného výboru dokumentáciu predsedovi združenia a týmto aktom končí svoju činnosť.

(3) Voľby orgánov a funkcionárov združenia rieši „Volebný poriadok združenia“.

(4) Spôsob rokovania orgánov združenia rieši „Rokovací poriadok združenia“.

 

Článok 16

 

Združenie má právo používať svoje členské preukazy, zástavu, logo, znak, odznaky, samolepky, nášivky, ako aj pečiatky so svojím znakom a označením. Tie isté práva, okrem práva používať pečiatku majú všetci členovia  združenia.

 

Článok 17

Účinnosť

 

Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.