Meniny na web

Aktuality

Dňa 13.06.2015 sa uskutočnilo spoločné posedenie členov a sympatizantov ZPVV v rekreačnej oblasti pri obci Zemplínska Širová, okr. Michalovce nesúce sa v duchu priateľstva a pohody. Foto: viď. fotogalériu

Predsedníctvo ZPVV

 


   V dňoch 20. a 21.12.2014 sa Zväz policajtov vo výslužbe o počte piatich členov zúčastnil na základe pozvania predsedníctva MUSUV osláv dňa polície Ukrajiny. Pri tejto príložetosti sme vzdali úctu padlým policajtom v službe položením venca pri ich pamätníku v Užhorode. Foto: viď. fotogalériu

Predsedníctvo ZPVV


 

Dňa 16.10.2014 v Stráži pod Ralskem, ČR sa Zväz policajtov vo výslužbe  v zastúpení členom jeho predsedníctva pplk. v. v. Ladislavom Ondošom zúčastnil osláv 100. výročia narodenia generál majora Sochora, hrdinu ZSSR, ktoré organizoval Český zväz bojovníkov za slobodu.    Foto: viď. fotogalériu

Predsedníctvo ZPVV

 


Dňa 03.05.2014 sa uskutočnilo spoločné posedenie členov a sympatizantov ZPVV v rekreačnej časti Furmanovo. Bohatosť zabijačkových hodov bola primeraná veľkosti ošípanej. Každému sa ušla aj výslužka. Veselej nálade prispel zvuk heligónky v rukách Palka Dudiča. Foto: viď. fotogalériu

Predsedníctvo ZPVV

 

 

      Dňa 21. júna 2013 sa zišli členovia ZPVV na celodennom letnom posedení konanom na Z. Šírave. Tohto posedenia sa  zúčastnili  aj  členovia  ZPVV  z  Ukrajiny.  Tak  ako po iné roky, tak aj teraz na tomto letnom posedení boli ocenení členovia ZPVV rôznymi vyznamenaniami. Bolo udelených 9 vyznamenaní a jeden čestný  odznak. Samotné posedenie sa nieslo v družnej atmosfére s ohlasom, že tohto roku by mohlo byť ešte jedno takéto posedenie. Foto: viď. fotogalériu

Predsedníctvo ZPVV

 

 

      Dňa 17. augusta 2012 Zväz policajtov vo výslužbe usporiadal pre  svojích členov s  rodinnými príslušníkmi spoločné posedenie v prírode pri guľáši, pri rybníku za obcou Pozdišovce, okr. Michalovce. Tohto  posedenia  sa  zúčastnili aj čestní členovia ZPVV a to generál plukovník M. M. Kozlovskij a generál poručík I. I. Zinčuk. V úvode posedenia v krátkej oficiálnej časti bolo päť členov ocenených vyznamenaniami, desať členov čestnými uznaniami a šesť členov pamätnými listami. Vyznamenaniami boli ocenení: mjr. v. v. Mgr. Ladislav Minárik, pplk. v. v. Ladislav Ondoš, plk. v. v. JUDr. Ján Laškody, npor. v. v. Vincent Bajužík a mjr. v. v.  Jiří Nevěřil. Potom následoval hlavný program a  to samotné  posedenie Keďže posedenie bolo pri rybníku, preto okrem guľášu nemohli chýbať pečené ryby. Hlavnej osobe tohto stretnutia - kuchárovi Jirkovi Nevěřilovi patrí za jeho kuchárske umenie veľká vďaka. Foto: viď. fotogalériu

Predsedníctvo ZPVV


 

      Dňa 19.marca 2012  Zväz policajtov vo výslužbe v zastúpení  plk. v. v. JUDr.  Jánom Laškodym a npor. v. v. Vincentom Bajužíkom sa zúčastnil pietneho  aktu  kladenia  vencov  na  cintoríne  v  Michalovciach. V ten deň  uplynulo  10 rokov  od doby,  kedy v službe na slovensko - ukrajinskej hranici rukou zločinca zahynuli plk. in memoriam JUDr. Ján Paľo vo veku 47 rokov  a čatar in memoriam Ján Mandičák vo veku 21 rokov. Česť ich pamiatke. Foto: viď. fotogalériu

Predsedníctvo ZPVV


 

      Dňa 19.januára 2012 Zväz policajtov vo výslužbe v zastúpení jeho predsedom mjr. v.v. Mgr. Ladislavom Minárikom a členom predsedníctva pplk. v.  v. Ladislavom Ondošom  sa zúčastnil osláv 67. výročia oslobodenia mesta Košíc. Samotnej  účasti na oslavách predchádzalo pracovné stretnutie  v sídle Slov. zväzu protifašistických bojovníkov Košice, ktorého sa zúčastnili  aj čestní členovia ZPVV gen.plukovník  M. M. Kozlovskí a gen.poručík  I. I.  Zinčuk. Pri  tejto  príležitosti  gen.plukovník  M. M.  Kozlovskí  odovzdal  tajomníčke  oblastného  výboru  SZPB  Košice p. Viere Záhorskej vyznamenanie. Zároveň  gen.poručík I. I. Zinčuk  v  mene Ministerstva  vnútornej správy Ukrajiny odovzdal čestné odznaky p. Miroslavovi Libovi, členovi  rady  HOSK  pri   ústrednej rade  SZPB a zároveň koordinátorovi  pre VUC Prešov a Košice, p. Ladislavovi Minárikovi, predsedovi ZPVV a p. Ladislavovi Ondošovi, členovi predsedníctva ZPVV.  Po pietnom akte kladenia vencov pri pamätníku padlých osloboditeľov boli prijatí primátorom mesta Košíc p. Richardom Rašim. Foto: viď. fotogalériu

Predsedníctvo ZPVV

 


    Dňa 12.januára 2012 sa  uskutočnila v histórii Zväzu policajtov vo výslužbe jeho prvá výročná členská schôdza, ktorá sa konala v reštaurácii SB PUB v Michalovciach. Na schôdzi odznela rekapitulácia činnosti a hospodárenia ZPVV za rok 2011.  V mene generál  plukovník  M.  M.  Kozlovského  a  generál  podplukovník  I. I. Zinčuka bolo členom ZPVV p. Stanislavovi  Patlevičovi  odovzdané  vyznamenanie a p. Jirkovi Nevieřilovi čestné uznanie. V rámci diskusie  bolo  spoločne skonštatované, že doposiaľ  odvádzaných 25 % z členských príspevkov, ktoré  už  neodvádzame sa  kladne  odrazilo  na fungovaní nášho občianského združenia, čo kladne pocítili aj jeho jednotliví členovia. Po oficiálnej časti následovalo spoločenské posedenie, ktoré sa nieslo v duchu priateľstva a vzájomného porozumenia. Prítomní si zaspomínali na svoje mladšie roky z čias aktívnej policajnej služby a na záver nezabudli pripomenúť, že sa tešia na ďalšie spoločné posedenia obdobné ako bolo posedenie začiatkom júna minulého roku. Foto: viď. fotogalériu

                                                                                                       mjr. v. v. Mgr. Ladislav Minárik

                                                                                                                 predseda ZPVV

 

 

     Vážení kolegovia, telefonicky a následne aj písomne som bol oslovený p. Jánom Štaiglom, aby som Vám tlmočil jeho prosbu.

Dobrý deň. Volám sa Jan Štaigl a som pracovníkom Vojenského historického ústavu v Bratislave. Zaoberám sa vojenskými dejinami Slovenska od skončenia 2. svetovej vojny do súčasnosti a medzi moje úlohy patrí aj spracovanie problematiky ochrany štátnych hraníc Slovenska. V predchádzajúcich rokoch sa mi podarilo zmapovať túto problematiku až do polovice 60. rokov a v súčasnosti pracujem na etape 1968 - 1992. V podstate bez problémov som danú problematiku spracoval až do rokov 1989-90. Pre nasledujúce obdobie, tzn roky 1991-92, však neexistujú potrebné materiály, respektíve sú neprístupné. Navyš ide o obdobie, kde bol vývoj značne chaotický. Preto sa obraciam s prosbou na Vás, na pamätníkov, bývalých príslušníkov orgánov a útvarov OŠH, pohraničnej polície, s prosbou o pomoc. V prílohe posielam časť materiálu, ktorý sa mi k danému obdobiu zatiaľ podarilo spracovať. Je v ňom veľa nepresností, či otáznikov. Konkrétne
 by som od Vás potreboval spresniť: 
1) proces legislatívneho vývoja orgánov a útvarov OŠH
2) organizačný a dislokačný vývoj orgánov a útvarov OŠH (Správa OŠH, úseky, referáty, stanice), líniová podriadenosť
3) personálne obsadenie vyšších veliteľských funkcií (Správa OŠH, úseky)
Za každú informáciu budem povďačný. Vopred ďakujem a prajem všetko dobré. Štaigl
 
Kontakty na mňa: e-mail na VHÚ     staigl.jan@centrum.sk
                           e-mail domov       staigl.jan@mail.t-com.sk
                           mobil                  0904 838 340
                           pevná linka VHÚ  02/ 43630726
                           pevná linka domov 02/43422539

 

      Ak viete v tejto problematike pomôcť, prosím reagujte.

                                                                                                          mjr. v. v. Mgr. Ladislav Minárik

                                                                                                                   predseda ZPVV

  

 

 

        V rámci  spolupráce so ZO Odborového zväzu polície pri OR PZ Michalovce Vám predkladám následujúci oznam:

 

ZO Odborového zväzu polície pri OR PZ Michalovce

ZO Odborového zväzu polície pri RHP Sobrance

Vás pozýva na

Reprezentačný ples

ktorý sa uskutoční v Moteli Kamenec na Zemplínskej šírave

dňa 04. februára 2012

 

skávnostné otvorenie o 18.00 hod.

cena vstupenky 60 Eur/pár s tombolou

Menu: welcome drink, aperitív, hlavné jedlo, bohaté švédske stoly, občerstvenie vo vyhrievanom stane s grilom

Do tanca bude hrať hudobná skupina Geroc´k a na harmonike Marek Zamutovský.

Tombola o zaujímavé ceny.

V programe vystúpi súbor Zemplín.

Predaj lístkou od 02.01.2012 OR PZ Michalovce p. Ihnácik - 0961 72 33 80, p. Bereščík - 0961 72 37 02

                                          RHP Sobrance p. Ján Ihnat . 0961 76 33 01  

 

 

                                                                                                      mjr. v. v. Mgr. Ladislav Minárik

                                                                                                              predseda ZPVV